Kritéria přijímacího řízení

Sdělení ředitele školy:

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci, uchazeči,

 • od 1. 9. 2024 se bude škola nacházet na nové adrese v příjemném prostředí Vysokého učení technického, fakulta stavební v Brně, Veveří 95
 • od 1. 9. 2024 se mění školné na částku 22 000,-/rok. (školné je upravováno poprvé od roku 2016, stávající smlouvy o vzdělání budou opatřeny dodatkem).

Děkujeme za pochopení

PhDr. Luboš Kudlička

ředitel

Pokyn ředitele školy číslo 1/2024

k organizačnímu zabezpečení přijímacího řízení a stanovení jeho kritérií (obor vzdělání
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost) pro školní rok 2024/2025

V souladu s §§ 59 až 60n zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb.
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

stanovuji:

 1) Podmínky přijetí

a) Splnění povinné školní docházky podle §36 odst. 1 a §43 odst. 1 školského zákona,

b) prokázání vhodných schopností a vědomostí v rámci přijímacího řízení (JPZ) a v průběhu studia na základní škole,

c) zdravotní způsobilost pro studium daného oboru dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,

d) doklad o povolení k dlouhodobému pobytu u osob, které nejsou občany EU.

2) Kritéria přijímacího řízení

a) jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Získaný počet bodů jednotlivým uchazečům se vypočítá dle tohoto vzorce:

 výsledek JPZ x 6

_____________

            10

Vzorový příklad: výsledek JPZ 75 % krát 6 lomeno 10 = 45 bodů

 

Orientační tabulka

Výsledek JPZ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
získané body 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0

 Body budou přiděleny dle průměrného procentuálního zisku z obou testů.

b) hodnocení vzdělání na základní škole

 za I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za výsledky vzdělávání na základní škole za I. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
(z těchto výsledků se vypočítá průměrný prospěch
za všechna 3 pololetí)

 Tabulka bodového hodnocení 

  Průměrný prospěch do 1,10 do 1,20 do 1,30 do 1,40 do 1,50 do 1,60 do 1,70 do 1,80
získané body 40 37 34 31 28 25 22 19
 
Průměrný prospěch do 1,90 do 2,00 do 2,10 do 2,20 do 2,30 do 2,40 nad 2,40  
získané body 16 13 10 7 4 1 0  

 V případě rovnosti bodů, dosažených za výsledky JPZ a výsledků vzdělání na základní škole, bude rozhodováno dle těchto kritérií:

 1. vyšší počet bodů za celkové výsledky JPZ
 2. lepší průměrný prospěch (na tři desetinná místa) ze všech tří hodnocených pololetí
 3. vyšší počet bodů z JPZ – test z ČJL
 4. vyšší počet bodů z JPZ – test z MAT
 5. lepší průměrný prospěch (na tři desetinná místa) za I. pololetí (na tři desetinná místa) posledního ročníku povinné školní docházky
 6. lepší průměrný prospěch (na tři desetinná místa) za II. pololetí (na tři desetinná místa) předposledního ročníku povinné školní docházky
 7. lepší průměrný prospěch (na tři desetinná místa) za I. pololetí (na tři desetinná místa) předposledního ročníku povinné školní docházky
 8. lepší průměrný prospěch za všechna hodnocená pololetí z předmětu anglický jazyk
 9. lepší průměrný prospěch za všechna hodnocená pololetí (na tři desetinná místa) z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, matematika.

V rámci přijímacího řízení lze dosáhnout maximálního hodnocení do výše 100 bodů. Podmínkou pro možné přijetí uchazeče je získání minimálního hodnocení 15 bodů, aby tímto bylo splněno základní kritérium umožňující přijetí uchazeče ke vzdělávání.

Dle předpokladu bude do oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, denní forma vzdělávání, přijímáno 30 uchazečů.

Zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01

Dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. vylučují studium daných oborů:

a) závažné duševní nemoci a poruchy chování

b) nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2, věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn
z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa“).

Podmínky přijímání osob, které nejsou občany Evropské unie

Osoba, která není občanem Evropské unie (dále jen „cizinec“), se může za podmínek stanovených školským zákonem stát žákem školy, pokud řediteli školy prokáže nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Cizinci, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na jeho žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Podmínky přijímání osob podle lex Ukrajina

 Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (musí doložit  ověřený a přeložený výpis z 1. pololetí aktuálního šk. roku  ze ZŠ z dané země) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného pořadí.

LEX UKRAJINA

Cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
v ukrajinském jazyce.

K žádosti je nutné doložit (naskenovat do DiPSy), dokument od úřadu, kde je prokazující, že se jedná o uchazeče v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 Znalost českého jazyka prokáží uchazeči rozhovorem, který se bude skládat ze dvou částí:

a) v první části rozhovoru uchazeč popíše svůj zájem o studium v České republice a speciálně na střední škole TRIVIS – Střední škole veřejnoprávní Brno, s.r.o.

b) druhá část rozhovoru s uchazečem bude zaměřena na obecný přehled znalostí ze společenskovědní oblasti (společenský základ, občanská nauka)

Z celkového počtu 28 bodů, které lze získat pohovorem, je podmínkou pro přijetí nutné získat alespoň 15 bodů.