Profil absolventa

Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní v Brně nachází uplatnění zejména ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva financí ČR) a ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.
Absolvent TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní může pokračovat ve vzdělávání v navazujícím studiu na TRIVIS – Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení Praha, ve vzdělávacích programech „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ i na vysokých školách právního zaměření, Policejní akademii České republiky, Univerzitě obrany a bezpečnostních fakultách dalších vysokých škol.
Vzdělávání v oboru Veřejnoprávní ochrana směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby absolvent měl vytvořené přiměřené vědomosti, návyky a dovednosti s důrazem na morálně volní vlastnosti. To vše z důvodu uplatnění v pracovních pozicích, kde se počítá s tím, že bude rozhodovat o právech a povinnostech ostatních občanů. K tomu mu mají sloužit následující klíčové a odborné kompetence:


Klíčové kompetence (všeobecné kompetence, postoje a hodnoty absolventa)

Absolvent byl vzděláván tak, aby zejména:

 • byl ochoten a připraven se celoživotně vzdělávat,
 •  kultivovaně používal český jazyk,
 •  dovedl využívat v profesní činnosti i soukromí dvou cizích jazyků,
 •  cíleně a efektivně využíval samostatnou práci i práci v týmu,
 • využíval efektivně prostředky moderních informačních a komunikačních technologií,
 •  dovedl řešit problémy a náročné životní situace,
 • měl odpovědný a citlivý vztah k lidem, životnímu prostředí, ke kulturnímu a historickému dědictví a jednal hospodárně,
 •  jednal čestně, kriticky a tolerantně, vždy však v souladu s právními normami a předpisy,
 •  ctil lidská práva a svobody a život jako jednu z nejvyšších hodnot,
 •  nenechal se korumpovat, manipulovat a zneužívat.

Odborné kompetence

Odborné kompetence kladené na absolventa:

a) Zvládat jednání s klientem, tzn. aby absolvent:

 • dovedl přijmout oznámení a průběh jednání formálně a věcně správně zapsat,
 • využíval poznatků z psychologie a pedagogiky při komunikaci s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednal s občany a byl schopen empatie,
 • dovedl jednat s příslušníky různých etnických, náboženských, sociálních a jiných skupin,
 • dodržoval pracovní postupy v souladu s etickým kodexem,

b) Provádět právní činnosti, tzn. aby absolvent:

 • rozpoznal protiprávní chování a jednání a uměl je právně kvalifikovat,
 • dovedl zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích dle právní kvalifikace a v rozsahu jím zastávané funkce,
 • prováděl nezbytná šetření ve věci včetně vyhledání a fixace důkazů a vedl příslušnou spisovou dokumentaci,
 • navrhoval právní postupy při řešení šetřených případů,
 • reagoval na změny zákonů,
 • navrhoval a zdůvodňoval postupy určené k zabránění a předcházení protiprávnímu jednání,

c) Provádět místní šetření v terénu, tzn. aby absolvent:

 • prováděl šetření skutečného stavu na místě, při něm využíval kriminalistických metod i geografických informací a zpracoval o  zjištěných informacích zápis,
 • analyzoval situace a navrhoval postupy při řešení šetřených problémů,
 • navrhoval, eventuálně prováděl místní bezpečnostní opatření ve spolupráci s ostatními bezpečnostními a záchrannými složkami,
 • prováděl potřebná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve
 • spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a dovedl poskytnout nezbytnou první pomoc,

d) Provádět kontrolní činnost, tzn. aby absolvent:

 • aplikoval zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku,
 • poskytoval poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti,
 • kontroloval vedení písemností a dodržování archivačních a skartačních postupů, vedení a třídění dokumentace,

e) Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn. aby absolvent:

 • dodržoval zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech,
 • ovládal 10-ti prstovou hmatovou metodu,
 • získával a třídil informace s využitím Internetu a vnitřních sítí, vyhodnocoval získaná data,
 • dovedl zpracovat potřebné formuláře či výkazy,
 • zajišťoval ochranu osobních dat,
 • využíval zdroje právních informací a dokázal je analyzovat,
 • dovedl využívat speciální programy zaměřené k preventivním opatřením v souvislosti s ochranou obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,

f) Zajišťovat bezpečnostní přípravu, tzn. aby absolvent:

 • orientoval se v systému veřejné správy, samosprávy a v systému bezpečnostních složek, v jejich oprávněních a povinnostech,
 • aplikoval právní normy, zejména právní normy pořádku a bezpečnosti v konkrétních pracovních situacích a podmínkách,
 • orientoval se v evidenci řidičů, motorových a přípojných vozidel, rozlišoval různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění,
 • aplikoval zásady koordinace postupů s dalšími složkami veřejného pořádku a sociálními institucemi,
 • předvídal příčiny a odhaloval důsledky trestné činnosti, využíval zásad prevence kriminality,
 • orientoval se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR,
 • prováděl preventivní opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,
 • obezřetně a odpovědně nakládal se zbraněmi a střelivem, uplatňoval základní teorie střelby při užití střelných zbraní a využíval žádoucí návyky a dovednosti,
 • orientoval se v mezinárodní spolupráci,

g) Dbát bezpečnost práce a úroveň fyzické a psychické přípravy tzn. aby absolvent:

 • vnímal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví a byl v případě potřeby schopen poskytnout první pomoc,
 • cílevědomě rozvíjel psychickou a fyzickou přípravu se zaměřením na psychickou odolnost a fyzickou zdatnost,
 • dovedl předcházet reálně nebezpečným situacím a v případě nutnosti prakticky aplikoval základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky,

h) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent:

 • vnímal a rozeznával význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení,
 • zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařil s finančními prostředky,
  nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.