Odborná praxe

Odborná praxe se uskutečňuje v areálu TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní Brno, kde budou využity modelové místnosti k realizaci modelových situací. Žáci si zde prakticky ověří poznatky získané ve výuce. Modelové situace jsou zaměřeny na první zásah na místě činu, ohledání místa činu a zajištění a dokumentace kriminalisticky relevantních stop. Dále bude zpracována příslušná dokumentace: protokol OMČ, náčrtek a fotodokumentace, proveden výslech poškozeného a vyhotoveno dožádání o odborné vyjádření k zajištěným stopám na odborné pracoviště Odboru kriminalistické techniky a expertíz KŘ PČR.

Dále bude realizována odborná praxe na pracovištích Policie České republiky – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje a Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.  S poskytovateli odborné praxe uzavře škola smlouvu o rozsahu a obsahu odborné praxe a  podmínkách pro její konání.

Z odborné praxe zpracovávají žáci zprávu, která je hodnocena klasifikačním stupněm.

Ve školním roce 2021/2022 proběhne odborná praxe v následujících termínech:

3. AB jarní období
4. AB, 4. BB podzimní období