Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2020

Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce podzim 2020 je do pátku 24. července 2020 včetně.
Přihlášky podávejte na sekretariátu školy.

Veliký úspěch našich žáků

Žáci naší školy uspěli na celostátní přehlídce odborných prací žáků středních škol v oboru vzdělávání Bezpečnostně právní činnost, která proběhla na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově 4. června 2020.
Konkrétní jména a názvy jejich ročníkových prací naleznete ZDE.
Všem výhercům gratulujeme.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

V době letních prázdnin jsou úřední hodiny každou středu od 08:00 do 13:00 hodin.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.

Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Žádost o nové rozhodnutí – ke stažení ZDE.

Výsledky přijímacího řízení

Vyhodnocení přijímacího řizení naleznete ZDE.

Vyklizení šatních skříněk

26. června 2020 po předání vysvědčení (čas upřesní třídní učitel) je nutno vyklidit a nechat otevřené všechny šatní skříňky.
V případě, že skříňka zůstane zamčená, bude zámek odstraněn včetně věcí, které ve skříňce zůstanou.

Pro uchazeče o studium – přijímací zkoušky

Každý uchazeč, který se bude účastnit jednotné přijímací zkoušky na naší škole, musí v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/202-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020, odevzdat při vstupu do budovy Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň mu bude změřena teplota.
V souladu s mimořádným opatřením není umožněn rodičům vstup do budovy školy.

Konzultace z jednotlivých předmětů

V termínech 8., 9., 10., 11. a 22., 23., 24. června 2020 je v době od 08.00 do 12.00 možnost konzultací v jednotlivých předmětech  po dohodě s konkrétním učitelem.  Žák přinese vyplněné a podepsané  Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a informaci, že  nepřišel do styku s nikým, kdo má příznaky nemoci COVID-19. Před samotnou konzultací mu bude změřena teplota. V rámci konzultací je možnost dodatečného splnění  zadaných písemných prací, testů či klasifikací „N“ (klasifikace za první pololetí zůstává s termínem do 5. června 2020 včetně – dle nařízení ředitele školy).
V případě zájmu proto kontaktujte příslušného vyučujícího.

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2020

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2020 naleznete na této stránce.

Informace k přijímacímu řízení

  • Uchazeč koná zkoušku 08. 06. 2020 pouze v jednom termínu na škole první volby.
  • Pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
  • Na odevzdání zápisového lístku je nově stanovena lhůta 5 pracovních dnů, nejzazší termín do 23. 06. 2020.
  • V rámci legislativních změn nelze podávat odvolání a volná místa budou školou nabídnuta uchazečům podle výsledkové listiny na základě podání Žádosti o nové rozhodnutí.
  • Náhradní termín v případě řádné omluvy je stanoven na 23. 06. 2020.

Časový harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE