Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímačky „na nečisto“ se konají dne 3. února 2023. Odkaz na přihlášení ZDE.

Český jazyk od 8:00 – 9:00 hod.

Matematika od 9:30 – 10:40.

Žáci s PUP budou mít čas navýšen, uvedou-li to při přihlášení.

 

Po opravení budou testy naskenovány a zaslány s komentářem jednotlivým žákům na email uvedený při přihlášení.

Zasedání zastupitelstva Magistrátu města Brna

Dne 24. ledna 2023 v 8.30 hod. se dostavila na zasedání zastupitelstva Magistrátu města Brna delegace TRIVIS – SŠ veřejnoprávní. Za přítomnosti PhDr. Kudličky a dvou žákyň naší školy přednesla Mgr. Nováková naši petici se žádostí o řešení současné situace.
Odkaz zde:

Objednávky oblečení

Jako každý rok, i letos máte možnost objednat si oblečení s logem školy, nejpozději však do 24. listopadu 2022.
Objednávat můžete sami na eshopu – https://www.kraloveskoly.cz/trivisbrno/, zboží si potom můžete vyzvednout u nás ve škole (doručení do školy zdarma).

Dále škola nabízí objednání mikin s logem TRIVIS, objednávky přes třídní učitele. Bližší informace – viz grafika.

   

Lyžařský výcvikový kurz 2023

Detailní informace o lyžařském výcvikovém kurzu 2023 naleznete ZDE.

Informace pro uchazeče o studium

    

Informace pro plátce školného

Upozorňuji všechny plátce školného, že do 31. ledna 2022 mají povinnost  zaplatit  školné za 2. pololetí školního roku 2021/2022, k čemuž se zavázali podpisem Smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání.

V Brně dne 21. ledna 2022.

                                                                              Mgr. Milan Čermák, ředitel  školy

Informace rodičům

Placení školného

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání  18 400 Kč ročně

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 275009485/0300
Pro všechny smlouvy o studiu je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.

Školné se hradí:

a) přednostně bezhotovostní platbou, nebo převodem na bankovní účet školy č. 275009485/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo  smlouvy o studiu uvedené na titulní stránce,
b) v hotovosti pověřenému pracovníkovi školy, který plátci školného vydá doklad o přijetí příslušné finanční částky.

Nezaplacení školného do stanovených termínů splatnosti je považováno za hrubé porušení smlouvy. Nezaplacení školného ve stanovené době splatnosti bez toho, aniž by byly škole do patnácti dnů po splatnosti sděleny důvody nezaplacení, může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu.

V odůvodněných a výjimečných případech může ředitel školy, po dohodě se žákem či zákonným zástupcem, rozhodnout o jiném způsobu platby školného, než stanovuje smlouva. Toto rozhodnutí se stává součástí smlouvy.

U plateb školného rozložených jinak, než je uvedeno ve smlouvě (měsíční, čtvrtletní splátky apod.), činí administrativní poplatek za zpracování přijaté splátky 50 Kč za každou takovou splátku.

Při pochybnosti o úhradě školného je povinnost doložit prokazatelně příslušné plnění na straně žáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného), a to při jakémkoliv způsobu platby. K prokazatelnému doložení platby slouží ústřižek peněžní poukázky, výpis z bankovního účtu, nebo příjmový doklad z pokladny při platbě v hotovosti.

Doprava v okolí školy

V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu je od zahájení výstavby v pondělí 9. srpna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 11. prosince 2021) vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Tomkově náměstí.

Abyste se do školy dostali pohodlně, prostudujte si informace DPMB.