Podzimní prázdniny

Od středy 27. října 2021 jsou v naší škole podzimní prázdniny. Školní vyučování bude pokračovat v pondělí 1. listopadu 2021.

Nové fotografie

Podívejte se na naše nové fotografie z veletrhu středních škol v Hodoníně – ZDE

Placení školného

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání  18 400 Kč ročně

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 275009485/0300
Pro všechny smlouvy o studiu je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.

Školné se hradí:

a) přednostně bezhotovostní platbou, nebo převodem na bankovní účet školy č. 275009485/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo  smlouvy o studiu uvedené na titulní stránce,
b) v hotovosti pověřenému pracovníkovi školy, který plátci školného vydá doklad o přijetí příslušné finanční částky.

Nezaplacení školného do stanovených termínů splatnosti je považováno za hrubé porušení smlouvy. Nezaplacení školného ve stanovené době splatnosti bez toho, aniž by byly škole do patnácti dnů po splatnosti sděleny důvody nezaplacení, může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu.

V odůvodněných a výjimečných případech může ředitel školy, po dohodě se žákem či zákonným zástupcem, rozhodnout o jiném způsobu platby školného, než stanovuje smlouva. Toto rozhodnutí se stává součástí smlouvy.

U plateb školného rozložených jinak, než je uvedeno ve smlouvě (měsíční, čtvrtletní splátky apod.), činí administrativní poplatek za zpracování přijaté splátky 50 Kč za každou takovou splátku.

Při pochybnosti o úhradě školného je povinnost doložit prokazatelně příslušné plnění na straně žáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného), a to při jakémkoliv způsobu platby. K prokazatelnému doložení platby slouží ústřižek peněžní poukázky, výpis z bankovního účtu, nebo příjmový doklad z pokladny při platbě v hotovosti.

Dny otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium i zákonné zástupce budoucích žáků na Dny otevřených dveří v naší škole. Budete si moci prohlédnout budovy školy, seznámíme vás s detaily studia a samozřejmě zodpovíme všechny vaše dotazy.

Dny otevřených dveří se budou konat v následujících termínech, vždy od 13.00 do 18.00 hodin:

12. listopadu 2021
9. prosince 2021
20. ledna 2022
10. února 2022

Přijďte, rádi vás uvidíme.

Doprava v okolí školy

V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu je od zahájení výstavby v pondělí 9. srpna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 11. prosince 2021) vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Tomkově náměstí.

Abyste se do školy dostali pohodlně, prostudujte si informace DPMB.