Střelecká příprava

Předmět STŘELECKÁ PŘÍPRAVA nemusí být jen teoretická výuka, případně nácvik míření pomocí laserové střelnice. Naši žáci v rámci výuky tohoto předmětu navštěvují skutečnou střelnici v Dolní Lhotě u Blanska (webové stránky). Zde jsou žáci seznámeni s bezpečností na střelnici, údržbou zbraně a pod dozorem instruktora mohou realizovat i střelbu z reálných zbraní.

V průběhu několika návštěv tak mohli vyzkoušet střelbu z pistole – mimo jiné CZ 75D, z pistole Walter PDP, Beretta APX, Glock 17 nebo novinku Laugo Arms ALIEN!. Další návštěva byla zaměřena na dlouhé zbraně, konkrétně si zastříleli z malorážky (v rámci nácviku k získání zbrojního průkazu), z útočné pušky CZ SCORPION EVO3 S1 a útočné pušky CSV-9. Poslední návštěva byla věnována speciálním zbraním, konkrétně revolveru ROSSI 357 Magnum, brokovnici Fabarm STF 12 a odstřelovačské pušce Mauser M18.

Žáci tak v průběhu několika návštěv získali přehled o tom, jak se kterou zbraní konkrétně zacházet, že při dodržení základních pravidel pro zacházení se zbraní se není skutečně čeho bát. Na tento zážitek budou jistě vzpomínat.

Informace pro plátce školného

Upozorňuji všechny plátce školného, že do 31. ledna 2022 mají povinnost  zaplatit  školné za 2. pololetí školního roku 2021/2022, k čemuž se zavázali podpisem Smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání s maturitní zkouškou za úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání.

V Brně dne 21. ledna 2022.

                                                                              Mgr. Milan Čermák, ředitel  školy

Informace rodičům

Placení školného

Školné

  • pro čtyřletou denní formu vzdělávání  18 400 Kč ročně

Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 275009485/0300
Pro všechny smlouvy o studiu je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Zpráva příjemci: jméno a příjmení žáka.

Školné se hradí:

a) přednostně bezhotovostní platbou, nebo převodem na bankovní účet školy č. 275009485/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo  smlouvy o studiu uvedené na titulní stránce,
b) v hotovosti pověřenému pracovníkovi školy, který plátci školného vydá doklad o přijetí příslušné finanční částky.

Nezaplacení školného do stanovených termínů splatnosti je považováno za hrubé porušení smlouvy. Nezaplacení školného ve stanovené době splatnosti bez toho, aniž by byly škole do patnácti dnů po splatnosti sděleny důvody nezaplacení, může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu.

V odůvodněných a výjimečných případech může ředitel školy, po dohodě se žákem či zákonným zástupcem, rozhodnout o jiném způsobu platby školného, než stanovuje smlouva. Toto rozhodnutí se stává součástí smlouvy.

U plateb školného rozložených jinak, než je uvedeno ve smlouvě (měsíční, čtvrtletní splátky apod.), činí administrativní poplatek za zpracování přijaté splátky 50 Kč za každou takovou splátku.

Při pochybnosti o úhradě školného je povinnost doložit prokazatelně příslušné plnění na straně žáka (zákonného zástupce, jiného plátce školného), a to při jakémkoliv způsobu platby. K prokazatelnému doložení platby slouží ústřižek peněžní poukázky, výpis z bankovního účtu, nebo příjmový doklad z pokladny při platbě v hotovosti.

Doprava v okolí školy

V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu je od zahájení výstavby v pondělí 9. srpna 2021 do ukončení prací (předpoklad do 11. prosince 2021) vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Tomkově náměstí.

Abyste se do školy dostali pohodlně, prostudujte si informace DPMB.