Školská rada

Školská rada TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o. je zřízena podle § 167 Zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

V podmínkách TRIVIS – SŠV Brno, s.r.o. zřídil Školskou radu podle § 167 odst. 2 ředitel školy, který rozhodl, že tato Školská rada bude mít 5 členů.

Složení školské rady

Předseda

 • Mgr. Miloš Hudec

Členové

 • JUDr. Karel Klvaňa
 • Ing. Mgr. Ivona Kahleová
 • Martin Osička
 • Eva Komosná

Právem Školské rady je:

 • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy
 • schvalovat Školní řád a Stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednávat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřovat se k  rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
 • projednávat podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada na svém zasedání 10. října 2017 projednala:

 • Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2016/2017
 • Úpravu Školního řádu

Školská rada na svém zasedání 10. října 2017 schválila a vzala na vědomí:

 • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017
 • Úpravu Školního řádu