Podnikání

64-41-L/51 Podnikání

Tříleté dálkové nástavbové studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Platný učební plán

Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura  35 35 35 105
Cizí jazyk  35 35 35 105
Matematika 20 20 10 50
Informatika 30 15 10 55
Občanský a společenskovědní základ 10 10 10 30
Ekonomika 20 20 10 50
Podnikání 25 25 25 75
Marketing 10 10 20
Management 10 10 20
Obchodní etiketa a prezentace 5 5
Písemná a elektronická komunikace 20 10 30
Právo 15 10 10 35
Praktikum podnikatele 20 30 50
Volitelné předměty
Matematika – seminář 10 10
Informatika – seminář
Konverzace v cizím jazyce (AJ, NJ)
Celkem 220 220 200 640
 český jazyk a estetické vzdělávání
 žák si volí jeden jazyk (anglický nebo německý)